Zelená úsporám a program Nový panel

Jde o neopakovatelnou příležitost, jak získat peníze na údržbu domů. Není totiž otázkou jestli zateplovat, ale pouze kdy. Jedná se vlastně o údržbové práce, které když nebudou provedeny tak dům dopadne tak, jako mnoho rozvalin starších domů. Proto se přípravě podkladů pro žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám i z programu Nový panel intenzivně věnujeme. V poslední době se množí dotazy, jak je to s těmito dotacemi a jak to je s kombinací této dotace s programem Nový panel, který se vztahuje nejen na panelové domy, ale na bytové domy vůbec. V následujícím textu jsou informace pro základní orientaci v dané problematice. Vždy je však nejlepší nás navštívit a vše řešit osobně (pro majitele rodinných domů je nejlépe objednat se v sekretariátu na tel. 386 251 778) a nebo rovnou poslat objednávku na zjištění potenciálních možností dotací (toto je ideální řešení pro spolumajitele bytových a panelových domů - stačí e-mailem na: info(z)e-c.cz.

O jaké dotace se jedná:

Zelená úsporám: přímé dotace na:
 • zateplení
 • stavbu pasivních staveb
 • změnu zdroje tepla
Nový panel: dotace na bytové panelové i nepanelové domy, možnost kombinace se Zelenou úsporám. Dotace na:
 • záruka
 • úroky z úvěru
Dotační tituly je možné kombinovat, ale pouze omezeně. Souběžně lze čerpat dotace záruka z programu Nový panel a Zelená úsporám, nelze využít na jedno opatření dotaci úhrady úroků z úvěru a Zelenou úsporám, lze však čerpat na zateplování Zelenou úsporám a Nový panel pak čerpat na ostatní opatření jako je například stavba či modernizace výtahu, rekonstrukce stoupaček, vytápění…

Příjem žádostí o podporu z programu Zelená úsporám je do 30. 6. 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Realizace musí být ukončena do 31. 12. 2012.

Pro dotace je VŽDY podmínkou předložit žádost s náležitostmi, jednou z povinných náležitostí je projekt, další správný technický výpočet. Upozornění:
 • Výměna oken má vliv na vlhkost vzduchu, může začít docházet k plísním a k hnilobě dřeva ! (padající stropy apod.)
 • Zateplení má vliv na difuzní vlastnosti konstrukce! Pozor na zateplování lépe izolujících stěn, kde může vzniknout nadměrná kondenzace vodní páry
 • Tepelně technické výpočty je nutné dělat přesně v souladu s ČSN EN ISO 13 790 a TNI 73 0329 nebo TNI 73 0330
Podobných souvislostí je více a je potřeba projekt provést tak, aby nedošlo ke znehodnocení stavby.

Lze předpokládat, že nyní budou pracovníci přijímat žádosti a po dočerpání financí připravených pro dotace se tito pracovníci budou věnovat kontrolám výpočtů. Proto je bezpodmínečně nutné správně zadávat propustnost tepla sklem (g), clonění svislými i vodorovnými přečnívajícími částmi, stínění horizontem, tepelnou kapacitu objektu, větrání apod. Upozorňuji, že i výpočtové programy mají některé drobné nedostatky a uživatel by o nich měl vědět, jinak může dojít k chybnému zadání a tím i výpočtům.

Zelená úsporám má 4 oblasti, které se dělí na podoblasti:

A. Úspora energie na vytápění
A.1 Celkové zateplení obálky budovy
A.2 Dílčí zateplení- zateplení vybraných částí obálky budovy
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití OZE pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1 Výměna neekologického zdroje vytápění za zdroje na biomasu a TČ
C.2 Instalace zdrojů na biomasu a TČ do novostaveb
C.3 Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

oblast A: vždy 2 podmínky, které musí být splněny

V podoblasti A1:
 1. max. měrná potřeba tepla na vytápění (RD 70 nebo 40 kWh/(m2.a), BD 55 nebo 30 kWh/(m2.a)
 2. minimální úspora tepla 40 %
V podoblasti A2:
 1. max. součinitel prostupu tepla zateplované konstrukce musí být menší nebo roven doporučenému součiniteli prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
 2. minimální úspora tepla 20 % nebo 30 %

 

oblast B - stavby v pasivním standardu:

Nutno splnit TNI 73 0329 – rodinné domy nebo TNI 73 0330 – bytové domy. Nepočítá se v PHPP. Souběžně se stavbou lze čerpat dotace i na zdroje tepla, soláry a dotační bonus, takže celková podpora je obvykle výrazně vyšší, než pouze na stavbu.

oblast C – obnovitelné zdroje tepla: Instalované zdroje musí splňovat technické parametry dané Programem

 • C.1: Výměna neekologického vytápění na nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla. Původní zdroj musí být kotel na tuhá nebo kapalná fosilní paliva nebo elektrické vytápění.
 • C.2: Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
 • C.3: Instalace solárně-termických kolektorů
  • pouze na přípravu teplé vody
  • kombinace přípravy teplé vody a přitápění


oblast D – dotační bonus

jen při současném podání žádosti a pouze jednou po daný objekt

Dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení v Kč:

  A B C
RD BD RD + BD RD BD
Energetické hodnocení 10 000 15 000 na BJ 40 000 celé
pořízení projektu
10 000 15 000
Projektová dokumentace 10 000 2 000 na BJ 5 000 15 000

Výše podpory v oblasti A – BD

A. 1 - Celkové zateplení - dosažení hodnoty 30 kWh na m2 1500 Kč/m2 celk. podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku
A. 1 - Celkové zateplení - dosažení hodnoty 55 kWh na m2 1050 Kč/m2 celk. podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku
A. 2 - Dílčí zateplení - snížení roční měrné potřeby tepla o 30 %,
alespoň jedno z opatření
600 Kč/m2 celk. podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku
A. 2 - Dílčí zateplení - úspora 20 % měrné potř. tepla 450 Kč/m2 celk. podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku
A - Dotace na výpočet úspory 15 000 Kč / BD
A - Dotace na projekt 2 000 Kč / byt. j., max. 5 % z poskytnuté dotace

Výše podpory v oblasti A - RD

A. 1 - Celkové zateplení - dosažení hodnoty 40 kWh na m2 2200 Kč/m2, max. na 350 m2 celk. podlahové plochy
A. 1 - Celkové zateplení - dosažení hodnoty 70 kWh na m2 1550 Kč/m2,max. na 350 m2 celk. podlahové plochy
A. 2 - Dílčí zateplení - úspora tepla o 30 % 850 Kč/m2, max. na 350 m2 celk. podlahové plochy
A. 2 - Dílčí zateplení - úspora tepla o 20 % 650 Kč/m2 celk. podlahové plochy, max. na 350 m2 celk. podlahové plochy
A - Dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla  10 000 Kč
A - Dotace na projekt  10 000 Kč
B - RD v pasivním standardu 250 000 Kč/RD
B - Dotace na projekt RD 40 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva C.2. - Instalace TZB do novostaveb 95 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o požadovaném objemu C.2. - Instalace do novostaveb 80 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění-zdroj ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže C.2. - Instalace do novostaveb 50 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění a tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda C.2 - Instalace do novostaveb 75 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch-voda C.2 - Instalace do novostaveb 50 000 Kč
C.1 / C.2 - Dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla 10 000 Kč
C.1 / C.2 - Dotace na projekt a opatření nutná k uvedení do provozu 5 000 Kč
C.3 - Solární systém pro přípravu teplé vody 55 000 Kč
C.3 - Dotace na projekt a opatření nutná k uvedení do provozu 5 000 Kč
C.3 - Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění 80 000 Kč
C.3 - Dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla 10 000 Kč


Použité zkratky:
 • RD - rodinný dům
 • BD - bytový dům
 • OZE - obnovitelné zdroje energií
 • TČ - tepelné čerpadlo
Upozorňujeme, že toto je pouze orientační shrnutí možných dotací pro domy pro bydlení a není zde možné uvést všechny podrobnosti, proto se obraťte přímo na nás a nebo na specializovaných webech poskytovatelů dotací. Podrobnější informace najdete na: www.zelenausporam.cz a www.sfrb.cz

Pro dotace také potřebujete mnoho podkladů - projekt, odborný posudek, statické posouzení, u panelových domů vyjádření PIS, Energetický audit, Energetický průkaz a mnoho dalšího. V tomto všem vám pomůžeme. Na vás je rozhodnout se, že chcete zateplovat, mít peníze (nebo si vzít úvěr, se kterým také můžeme pomoci) a potom si vybrat stavební firmu. Vše ostatní vám pomůžeme zajistit. Výběr stavební firmy raději ponecháme na vás, neboť vy máte možnost obejít si své okolí a vybrat si tu firmu, která provádí práce řádně.

Za Energy Consulting Roman Šubrt