Jaká je platnost Průkazu energetické náročnosti budovy

26. 9. 2012,  M. Škopek  

V poslední době se na nás obrací mnozí klienti s dotazy, zda po nabytí účinnosti novely zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb.) a nové vyhlášky o Průkazech energetické náročnosti budovy budou stále platné již vystavené Průkazy? Odpověď je jednoznačná a lze ji nalézt přímo v novele citovaného zákona...

V zákoně 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů je v článku II., odstavci 4. psáno:

4. Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle § 7a odst. 1 písm. a).


§ 7a odst. 1 písm. a). zní:
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen "průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

v § 2 odst. 1 písmena s je definice:
větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.


Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že vystavené průkazy jsou a budou nadále platné 10 let od jejich vystavení nebo pouze do doby, kdy dojde k větší změně budovy dle definice tohoto zákona.