Jak vybírat okna

12.06.2012,  ing. Roman Šubrt  

Pokud se chcete o oknech dozvědět více, tak doporučujeme koupit buď u nás knihu Okno, kterou jsme vydali, nebo o rok modernější verzi té samé knihy, kterou vydalo nakladatelství GRADA. Okno je velmi důležitou součástí obvodové konstrukce a jsou na něj kladeny vyšší nároky, než na stěnu, neboť od něj požadujeme stejné vlastnosti jako od stěny, navíc musí být průhledné a velmi často i pohyblivé tak, aby jím bylo možné větrat.

V zásadě je jedno, zda vybíráme okno do dřevostavby, do zděné či montované stavby. Vždy bychom měli řešit kvalitu okna tak, aby odpovídala kvalitě domu. Pokud máme levnou dřevostavbu, tak se jistě budeme snažit použít okno levné, naopak pokud chceme mít dům nadstandardní, volíme i nadstandardní okna. Záměrně se zde vyhýbám tomu, abych doporučoval do dřevostaveb okna dřevěná, i když se to nabízí. Dřevostavba může být řešená i jako nízkonákladové bydlení a do takovéto stavby je potřeba volit i odpovídající součásti, v tomto případě by převládlo hledisko ekonomické a došlo by pravděpodobně k volbě levnějších standardních plastových oken.
Při výběru oken je důležité, aby nedošlo ke zúžení výběru podle třech obvyklých parametrů (způsob otevírání, průhlednost či průsvitnost a nízká tepelná vodivost, tedy dobré tepelně izolační vlastnosti).
U oken do dřevostaveb však musíme ještě lépe, než u ostatních staveb ohlídat dvě hlediska. První je napojení parotěsné vrstvy v interiéru na okenní rám a druhou je zajištění dostatečného větrání. To není ani tak proto, že u zděných staveb by toto nebylo nutné řešit, pouze u dřevostaveb by se závady v tomto projevily více a s větším dopadem, než u ostatních staveb.
Nicméně věnujme se, alespoň stručně, požadavkům na okna. Je toho poměrně dost a vydalo to na knížku vydávanou nakladatelstvím GRADA, přičemž ani ta není všeobjímající, takže stručně:
Okno jako výrobek musí splňovat:
- pevnost, která umožní bezzávadový provoz
- pevnost, která zajistí bezpečnost provozu
- okno musí být vzduchotěsné
- okno musí být vodotěsné
- okno by mělo mít tyto vlastnosti po co nejdelší dobu (nutno řešit vhodnou záruční délkou)
- bezpečnost proti vloupání
- povrchová teplota po celý rok musí být taková, aby na okně nedocházelo z vnitřní strany ke kondenzaci vodní páry (tento požadavek byl z normy vyňat na nátlak významného výrobce střešních oken, kupujícím však doporučuji na něm trvat !)
- okno musí splňovat požadovaný, minimálně normou daný, hlukový útlum
Tyto vlastnosti okna jako výrobku jsou dány obvykle tloušťkou profilů, tloušťkou, tvarem a umístěním výztuh a počtem komor u plastových oken, u dřevěných pak druhem dřeva a jeho kvalitou, vloženou tepelnou izolací, způsobem a násobností těsnění ve funkční spáře, hloubkou uložení a těsněním v zasklívací spáře, druhem skla a jeho násobností, pokovením, plynem v meziskelním prostoru, distančním rámečkem, druhem a kvalitou kování. Důležitá je samozřejmě i údržba, která by se měla provádět zpravidla 2x ročně.
Osazení okna do stavební konstrukce musí být takové, aby byly zajištěny požadované vlastnosti nejen pro stěnu a okno samostatně, ale i pro místo ovlivněné napojením těchto dvou konstrukcí. Musí být mimo jiné splněno:
- pevnost osazení, které umožní bezzávadový provoz
- pevnost osazení, které zajistí bezpečnost provozu
- pevnost osazení, které zajistí bezpečnost proti vloupání
- osazení musí umožňovat potřebnou dilataci okna odpovídající míře přetvoření okna i okolní konstrukce vlivem změn teplot i vlhkosti
- hlukotěsné napojení
- vzduchotěsné a parotěsné napojení, které zamezí difuzi vodní páry do připojovací spáry
- vodotěsné napojení, které zamezí zatékání z vnější strany, musí být provedeno tak, aby byl odveden i kondenzát vznikající ve funkční spáře okna
- povrchová teplota okna, napojovací spáry i okolní konstrukce musí být po celý rok taková, aby zde nedocházelo z vnitřní strany ke kondenzaci vodní páry, u stěny a dalších míst, kde se mohou vyskytovat živiny pro plísně, musí být tato teplota vyšší, než kritická (zpravidla se jedná o teplotu, při níž dojde k růstu relativní vlhkosti vnitřního vzduchu z hodnoty normální uprostřed místnosti /zpravidla 50 %/ na hodnotu odpovídající 80 % relativní vlhkosti vzduchu)
- okno musí umožňovat potřebné větrání, přitom musí být možnost je regulovat bez závislosti na změnách tlaku. Pokud toto není splněno, musí být větrání zabezpečeno jinak. (Obvyklé je, že se toto řeší samostatně řízeným větráním, nejlépe čidly spínajícími větrání na základě koncentrace CO2 ve vzduchu, případně kontrolním čidlem sledujícím relativní vlhkost vzduchu.)
- tyto vlastnosti by měly být zabezpečeny po celou dobu životnosti stavby
Tyto vlastnosti konstrukce jsou dány obvykle tloušťkou profilů, druhem kotev či kotvících prostředků, typem okolní konstrukce, typem a tvarem tepelné izolace v konstrukci a její návaznosti na okenní rám, způsobem těsnění napojovací spáry (druh a kvalita provedení parotěsných a vodotěsných pásek, zapracování ostění před osazováním oken, typ PUR pěny či kompresní pásky v napojovací spáře a její provedení), způsobem řešení větrání, řešením klempířských konstrukcí, řešením parapetů (vnitřních i vnějších), kvalitou provedení veškerých prací.
Při nákupu oken a jejich osazování je však nutné domluvit i kdo bude provádět pravidelný servis oken a případně za jakých finančních i technických podmínek (pokud toto není součástí kupní ceny oken). Do smlouvy by si měl kupující vložit i to, jak dlouho bude výměna okna trvat a v případě překročení této doby kdo bude platit hlídací službu tak, aby kupující nebyl uvázán jako hlídač proti vloupání v bytě bez oken. Důležitými body smlouvy je pak nejen záruka, ale i způsob kontroly díla a jeho předání a převzetí. Je potřeba si uvědomit, že obvyklá formulace, že práce je skončená předáním díla zhotovitelem znamená, že nikdo neřeší, zda je objednatel skutečně ochoten dílo převzít.
Na závěr ještě jedno, snad nejdůležitější, upozornění: Pamatujte na to, že co je psáno, to je dáno. Nelze předpokládat, že dodavatel oken bude mít vždy snahu vyhovět zákazníkovi. Při uzavírání smlouvy se velmi často stává, že dodavatel slíbí vše, byť obvykle v dobré víře, že vše proběhne bez problémů. Stačí pak maličkost, která ani nemusí být jím zaviněná (může dojít např. k tomu, že se rozbije sklo při dopravě k výrobci oken) a problém je na světě. Proto je potřeba vždy uzavřít smlouvu, ve které bude uvedeno vše, i to, co se mlčky předpokládá (dílo bude provedeno v souladu s platnými zákony a podle platných českých norem, zhotovitel zodpovídá za škodu, kterou svým jednáním a svými zaměstnanci či spolupracujícími osobami způsobí či která bude způsobena v souvislosti s jeho činností a plně ji v ceně nových věcí uhradí, práce budou provedeny kvalitně, budou dodrženy všechny doporučené pracovní postupy dodavatelů použitých výrobků a materiálů, všechny použité materiály a výrobky budou bezvadné a budou mít příslušná osvědčení pro použití v daném případě, dodavatel má veškerá potřebná povolení práce provádět, není v úpadku ani na něj nebyl podán návrh na konkurz, prohlašuje čestně, že nemá nesplněné žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti…..). A samozřejmě je nutné si domluvit i finanční náležitosti tak, aby pokud možno obě strany byly dostatečně zabezpečené při vzniku jakýchkoliv problémů. Proto prodávající velmi často vyžaduje finanční zálohu ještě před tím, než začne okna vyrábět. Kupující by naopak do smlouvy měl včlenit, že doplatí celou částku, až bude dílo předáno bez vad a nedodělků, v mnoha případech se stává, že kupující vyžaduje tzv. pozastávku, tedy část peněz (obvykle 10 %), které doplatí až po uplynutí určité doby, např. po zimním období, kdy je možné provést měření termokamerou, které vedle blower door testu slouží pro kontrolu kvality.