XXVIII. výzva OPŽP

01.07.2011  

Od května 2011 jsou přijímány žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 (Udržitelné využívání zdrojů energie – výstavba nových a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) a realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). Příjem těchto žádostí je možný do 19. srpna 2011. Výzva se týká individuálních projektů, jejichž celkové náklady nepřekročí 50 milionů eur vč. DPH. Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty je vyhlášena na 1 miliardu Kč.

V hodnotících kritériích XXVIII. výzvy pro prioritní osu 3 jsou již uplatněné změny, které vyplývají z aktualizované verze Implementačního dokumentu OPŽP ze dne 27. 4. 2011. Jedná se zejména o následující:
- z důvodů komplexnosti řešení energetického hospodářství objektů jsou nově náklady na rekonstrukci otopné soustavy související se změnou zdroje vytápění způsobilým výdajem (týká se i projektů z podoblasti 2.1.1) – tzn. žádosti do podoblasti podpory 3.2.1 (Realizace úspor energie – zateplení obvodového pláště, střešní konstrukce a výměna či rekonstrukce otvorových výplní) jsou přijímány pouze v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1 (Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívající OZE)
- z důvodů rozšíření podoblasti 3.1.1 o nové technologie je možné žádat o podporu i na pořízení plynových tepelných čerpadel, při splnění podmínek výzvy lze instalovat plynová čerpadla i v případě, že je stávajícím zdrojem vytápění kotel na zemní plyn, který nesmí být mladší než 10 let (vztaženo k datu podání žádosti), výjimku tvoří projekty, kde stávající zdroj slouží jako bivalentní (vždy však platí obecné pravidlo, že bivalentní zdroj neobnovitelného charakteru není způsobilým výdajem).

Více informací na stránkách http://www.opzp.cz/